Kanalizace Chrudim

Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.2000) 24.179
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 23.300
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 55.600 m
Z toho ve správě VAK Chrudim a.s. 49.600 m
Ve správě cizích správců resp. investorů 6.000 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 2.650 ks

Popis kanalizační sítě

Čistírna odpadních vod Chrudim Město Chrudim má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, zakončenou čistírnou odpadních vod v lokalitě "Májov". Z čistírny je vyčištěná odpadní voda vypouštěna jedinou levobřežní vyústí do řeky Chrudimky. Páteř soustavného kanalizačního systému je tvořena kmenovými sběrači "A" a "B" a dále sběrači "C", "D", "E", "G" a "P".

Kmenový sběrač "A" - začíná od čistírny odpadních vod a prochází souběžně s levou stranou řeky Chrudimky až po zaústění stoky "G" u sběrných surovin. Tento úsek je z železobetonových trub DN 1200 mm a úsek od zaústění stoky "G" po OK-A-1 je železobetonových trub DN 600. Od odlehčovací komory pokračuje po zaústění stoky "F" z ulice Rubešovy resp. okruhu SNP v DN  1400 mm z železobetonových trub a to pravou stranou ulice Tovární. V křižovatce jsou z druhé strany připojeny stoky "AI" a "AII" z ulice Dašické. Další úsek v ul. Tovární a Poděbradovy je proveden ve štítu DN 1680/1530 a z železobetonových trub DN 1200 mm a to až po OK-A-2 před restaurací Modrá hvězda. Zde je také připojen sběrač "B" ze směru od Masarykova náměstí a stoky "AIII" a "AIIIa" z ulic Nerudova a V Hliníkách. Dále vede trasa pod náhonem do Lázeňské ulice, podejde ulici Širokou, kde podchycuje sběrač "C" a znovu podchází náhon naproti restauraci Alfa. Tento úsek je proveden částečně v TBR DN 1000 mm a částečně jako štítovaný v DN 1680/1530. V Lázeňské ulici je z pravé strany připojen sběrač "AIV", podchycující středisko Telecomu, ale počítá se i z připojením přilehlých objektů v Lázeňské ulici. V místě před restaurací Alfa je napojen sběrač "AV" ve směru od Komerční banky a ve směru do Radoušovy ulice byla při výstavbě sběrače "A" vytažena odbočka pro budoucí řad "AVI". Od restaurace Alfa pokračuje ulicí Partyzánů v DN 1200 mm směrem za divadlo a vchází do nábřeží Karla Čapka. Prochází nábřežím, podchycuje sběrač "AVII" z Havlíčkovy ulice (návazně i přední část Koželužské a Široké schody) až na úroveň letního kina. Úsek od mostu je v DN 800 mm. Dále prochází celým Jungmannovým nábřežím s tím, že po trase se postupně připojují ulice Úzká a Vrchlického (návazně i Svatopluka Čecha, Dostálová, Na Kopanici a zadní část Koželužské) - sběrače "AVIII" - "AX". Do připojení ulice Vrchlického je sběrač v DN 800 a 1000 mm v materiálu TBR. Poslední úsek od Vrchlického ulice je veden v PVC DN 500 mm až do ulice V Průhonech a celý sběrač končí u plaveckého areálu podchycením ulice U Valchy - sběrač "AXI" a pravostranné přípojky od bazénu.

Kmenový sběrač "B" - od připojení na sběrač "A" v Poděbradově ulici směřuje k Masarykovu náměstí. Cestou podchycuje stoku "BI" z ulice U Parku a stoku "BII" z ulice Pardubické tj. zároveň celé sídliště Leguma a zástavbu nad tratí. Tento první úsek sběrače "B" je veden částečně v DN 1400 mm a částečně jako štít 1680/1530 mm, a to až na konec Masarykova náměstí při jeho pravé straně. Levá strana náměstí je v současnosti připojena pomocí sběrače "BIII". Ze zahrady u Neuperského domu pak přechází na druhou stranu k hotelu Bohemia, kde podchycuje sběrač "E" ze směru Čáslavské ulice a ulice ČS. Armády. Sběrač "B" je dále veden podél levé strany řeky Chrudimky, Husovou ulicí a to nejprve jako štít 1680/1410 a později DN 800 a 600 mm až po ulici Havlíčkovu ze strany od nákupního střediska Borzna. Po délce své trasy sbírá levostranné podružné kanalizační větvě "BIV" - "BXI" ze sídliště. Z těchto dílčích kanalizací je významný sběrač "BV", který přichází ulicí Rooseveltovou a připojuje postupně autobusové nádraží - ulice ČS. Armády, ulici Přemysla Otakara, Revoluční, přilehlou část Palackého třídy a ulici Fibichovu. V Havlíčkově ulici je napojen sběrač "BXII", který přivádí odpadní vody ze Škroupovy ulice až z prostoru vojenských objektů na jejím konci. Sběrač "B" pokračuje dále souběžně s řekou Chrudimkou až k ulici Na Ostrově. Na jejím začátku u mostu je připojen sběrač "BXV", který podchycuje poměrně rozsáhlé území zástavby bytových domů a to z ulic Bohuslava Martinů, Víta Nejedlého, Dr. Václava Peška, Sokolovské a Nové a také celou ulici Obce Ležáků včetně původního sběrače od objektů kasáren za tratí s připojením místních kanalizací ulic Sečská (zatrubněný bývalý příkop) a Za Pivovarem. Poslední lokalitou připojenou ještě na sběrač "BXV" je přilehlá přední část sídliště U Stadionu - sběrač "BXVc". Poslední úsek sběrače "B" je protažen ulicí Na Ostrově a to v DN od 1000 do 400 mm a ukončení je až za obchvatovou komunikací. Zde je napojena stoka "BXXVI" od kasáren, přicházející napříč polem. Po trase ulice Na Ostrově je podchycena větší část sídliště U Stadionu a to sběrači "BXVI" - "BXXV". Jedná se hlavně o ulice Sokolovská, J. E. Purkyně, Spojovací, S. K. Neumanna. Ještě jednu velmi důležitou roli má sběrač "B" a to připojením sběrače "P" od Slatiňan, v prostoru nad stávajícím jezem na Chrudimce.

Kmenový sběrač "C" - je veden Širokou ulicí a náměstím Josefa Ressela s tím, že postupně jsou do tohoto sběrače podchyceny sběrače "CI" - "CVI" z ulic Štěpánkova návazně Břetislavova, Filištínská, odbočka do Čelakovského, Kollárova, Fortenská a Rybičkova. V zatáčce pod ulicí Štěpánkovou je odlehčovací komora OK-C-I s odlehčením do náhonu. V dolní části Široké ulice se pak kapacitní větev o DN 400 mm připojuje na sběrač "A". Za náměstím pokračuje sběrač "C" do ulice Novoměstské a končí na úrovni starého věžového vodojemu napojením jeho odpadu. Po trase se připojují významné levostranné sběrače "CVIII" z Tyršova náměstí, "CVIX" z ulice Hálkovy, "CX" z ulice Svěchyňovy a pravostranný sběrač "CXII" z ulice Václavské a Dr. Jánského. Profily kanalizace jsou postupně od DN 1000 mm až po DN 300 mm v koncových větvích.

Kmenový sběrač "D" - z křižovatky u hotelu Bohemie, kde je připojen do sběrače "E" směřuje do pravé strany ulice Čs. Armády, kde podchycuje ulici Dvořákovou - "DI" a souběžnou kanalizaci podél levé strany zástavby - "DII". Z ulice Čs. Armády stoupá sběrač "D" vzhůru stávajícím podchodem pod tratí do ulice Olbrachtovy, odkud je protažen asi v délce 50 m do ulice K Ploché dráze. Návazně jsou pak připojeny sběrače "DIII" a "DIV" z ulic Olbrachtovy, Alešovy, Bezručovy, Nezvalovy a Jiráskovy ("DIVb" - "DIVd") včetně původního sběrače "DIVa" uloženého v bývalém úvozu a dále nové sběrače pro rozvíjející se zástavbu nad ulicí Jiráskovou ("DIVe" - "DIVh"). Profily hlavního sběrače jsou od DN 1000 v začátku úseku postupně až do DN 300 mm v koncových větvích.

Kmenový sběrač "E" - od napojení na sběrač "B" před hotelem Bohemia přechází hlavní křižovatku (cca uprostřed hlavní křižovatky přebírá z levé strany sběrač "D") a vede ulicí Čáslavskou a návazně Průmyslovou až před areál bývalé Transporty. Po trase jsou postupně připojeny levostranné sběrače "EII" ze Smetanovy ulice, "EIV" z ulice Gorkého, "EV" z ulice Jabloňové a části Strojařů, "EVI" z ulice Akátové a Na Rozhledně a "EVII" z druhé části ulice Strojařů. Z pravé strany je napojen pouze sběrač "EIII" z výjezdu k Okresní hygienické stanici. Z těchto sběračů je nejvýznamnější "EIV" z Gorkého ulice, který připojuje Čáslavskou ulici až k posledním objektům na výjezdu z města a navíc v současné době převádí odpadní vody z tlakovo-gravitační kanalizace od Markovic pomocí čerpací stanice Markovice. V dohledné době budou touto trasou také převáděny odpadní vody z nové zástavby mezi Chrudimí a Markovicemi. Profil sběrače "E" začíná DN 1200 mm a pokračuje DN 1000 mm až po DN 400 mm resp. 500 mm. Před vlastním napojením na stoku "B" je sběrač "E" odlehčen do Chrudimky přes odlehčovací komoru OK-E-1.

Kmenový sběrač "F" - začátek tohoto sběrače je v křižovatce ulic Dašická - Tovární, kde je napojen na sběrač "A". Svým směrem kopíruje nový městský komunikační okruh konkrétně pak ulice Rubešovu, Topolskou a SNP. Po trase překonává nejprve shybkou řeku Chrudimku s vloženou odlehčovací komorou OK-F-1 a poté vrchním přechodem náhon s vloženou odlehčovací komorou OK-F-2. Do tohoto kmenového sběrače jsou postupně napojeny levostranný sběrač "FI" z lokality Blehovsko, pravostranný sběrač "FII" ze Střelecké ulice, pravostranný sběrač F III odvádějící odpadní vodu ze spádového území ulic Sladkovského, Heydukovy, část Švermovy, Opletalovy, Chelčického až po ulice Na Valech, V Tejnecku, Benoniho, Korbařovy, Na Vazovce a Fontinovy. Dalšími připojenými sběrači jsou pravostranné "FV" z ulice Hniličkovy, "FVII" z části ulice Švermovy, "FVIII" z části ulice V Tejnecku a levostranné "FIV" podchycující cca 3 RD z konce ulice Rubešovy a "FVI" z menší části ulice Slovenské. Sběrač "F" je veden postupně v DN 800 mm, 600 mm, 1000 mm a 500 mm a ukončen je na úrovni ulice Požárníků.

Schéma kanalizační sítě v Chrudimi Kmenový sběrač "G" - z místa připojení na řad "A" u sběrných surovin podchází sběrač "G" náhon a vstupuje do ulice V Malecku. Před náhonem je na sběrači umístěna odlehčovací komora OK-G-1 s odlehčením do náhonu. Sběrač prochází ulicí V Malecku až do křižovatky s ulicí Družstevní, do které odbočí. Dále postupně vede ulicí Družstevní, Čavisovskou a projde krajem bytové zástavby až k místnímu komunikačnímu okruhu. Ten podchází proti ulici Cereghettiho a pokračuje souběžně s ním až na úroveň konce ulice Dr. Jánského. Profily tohoto kmenového sběrače jsou DN 1000 a 800 mm. Do kmenového sběrače "G" se postupně napojují pravostranné sběrače "GII", připojující Moravskou ulici a "GIII" připojující lokalitu ulic Slezské, Slovenské a přilehlé části České, Čavisovské a Příčné a levostranné sběrače "GIV" napojující horní část ulice V Malecku současně s dolní I. etapou bytových domů sídliště Stromovka, což jsou ulice Na Šancích a Hradištní a "GV" s druhé části ulice České a dále pravostranný "GVI" z horní části ulice Družstevní. Řady "GVII" - "GXI" je připojeno sídliště rodinných domků Pod zbrojnicí. V lokalitě za místním komunikačním okruhem ve směru do města jsou do hlavního sběrače svedeny odpadní vody z nového sídliště rodinných domků konkrétně ulic Dr. Jana Malíka, generála Uchytila, Budovatelů a části Dr. Jánského a to řady "GXII" - "GXIX". Samostatnou kapitolou jsou nové sběrače "GI" a "GIVa". Sběrač "GI" je napojen na sběrač "G" v místě křižovatky ulic V Malecku o Moravská a to ve směru shora od ulice Na Kopci. Tento řad podchycuje odpadní vody od zadní části nové zástavby sídliště bytových domů Stromovka stavěné v II. etapě. V budoucnu se na tento řad napojí další zástavba a počítá se i s připojením ulice Na Kopci. Sběrač "GIVa" vede do sídliště Stromovka z křižovatky ulic V Malecku a Družstevní novou příjezdovou komunikací. Tento sběrač podchycuje nejprve ulici Na Výsluní a poté přilehlou přední část sídliště Stromovka z II. etapy.

Kmenový sběrač "P" - hlavní funkcí tohoto sběrače je převedení odpadních vod z veřejných kanalizací města Slatiňany a nově i obce Orel do kanalizačního systému Chrudim. Připojení na chrudimský systém je do řadu "B" u sídliště U Stadionu na levé straně řeky Chrudimky. Odtud prochází sběrač "P" pode dnem řeky Chrudimky v nadjezí a pokračuje mezi areálem zimního stadionu a Chrudimkou pod místní komunikační okruh. Za okruhem pokračuje zahrádkářskou kolonií a podél místní asfaltové cesty až  Janderovu. V trase mezi okruhem a začátkem Slatiňan jsou vloženy celkem 3 odlehčovací komory a to OK-P-1, OK-P-2 a OK-P-3. Mimo vlastní Slatiňany sběrač "P" připojuje po trase ještě další levobřežní sběrače a to sběrač "PO" propojující starou čistírnu nemocničních odpadních vod se sběračem "P" v místě za zimním stadionem, sběrač "PI" odvádějící odpadní vody ze sídliště řadových domků Vlčí Hora, nových bloků nemocnice a menší část zástavby v lokalitě ulic Václavská a Vlčnovská a to do prostoru před okruh ve směru od Slatiňan a sběrače "PII" a "PIII", které příčně propojují sběrač "P" z lokalitami částečně již stávající a částečně budoucí zástavby mezi Chrudimí a Presy (Vlčí Hora II a III.)