Kanalizace Heřmanův Městec

Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.2000) 4.485
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 4.200
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 14.680 m
Z toho ve správě VAK Chrudim a.s. 9.984 m
Ve správě cizích správců resp. investorů 4.696 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 870 ks

Popis kanalizační sítě

Město Heřmanův Městec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, zakončenou čistírnou odpadních vod u obce Klešice. Z čistírny je vyčištěná odpadní voda vypouštěna jedinou levobřežní vyústí do potoka Podolka. Páteř soustavného kanalizačního systému je tvořena kmenovým sběračem "A".

Kmenový sběrač "A" - začíná od čistírny odpadních vod a vede krajem pole vpravo podél komunikace Klešice - Heřmanův Městec. U odbočující cesty k vrtům je umístěna odlehčovací komora č. 1 s odlehčovací stokou, vyusťující do vodoteče Podolka. Před začínající zástavbou je zprava připojen kanalizační sběrač "AI" odvádějící odpadní vody přes dílčí sběrače "AIa", "AIa1", "AIa2", "AIb" a "AIb1" z lokalit sídlišť Pod Nádražím a V Lukách včetně nové sportovní haly.

Z extravilánu vstupuje kanalizační sběrač "A" do Havlíčkovy ulice. Zde je umístěna odlehčovací komora č. 2 s odlehčovací stokou vyustěnou opět do Podolky. Sběrač "A" poté prochází Havlíčkovou ulicí, ve které podchycuje levobřežní kanalizační sběrač "AII" s jeho dílčími sběrači "AIIa" - "AIIf" ze sídliště bytových domů U Bažantnice a ulic Jarkovského, přední části ulice Jiráskovy a ulice 5. května až k Domu dětí Ježkovka.

V křižovatce ulic Havlíčkova a Jiráskova je napojen pravostranný sběrač "AIII", připojující nejen celou Jiráskovu ulici včetně části ulice Tylovy s přilehou zástavbou rodinných a bytových domů, ale hlavně i kanalizační sběrač "AC" z ulice Sokolské a Čáslavské včetně ulic Podél Dráhy, Nad Tratí, Konopáčské (budoucí připojení místní části Konopáč) a Na Průhoně (kanalizační sběrače "AC1" - "AC3").

Sběrač "A" dále pokračuje volným prostorem do náměstí Míru, kde jsou napojeny levostranné sběrače "AIV" z Masarykova náměstí a části ulice 5. května a "AV" z vlastního náměstí Míru a vchází do Barákovy ulice. V této ulici jsou připojeny pravostranné sběrače "AVI" z nové zástavby "Za Pektinou", "AVII" z ulice Foretovy a "AX" z ulice Zahradní. V místě nad kostelem Panny Marie je opět z pravé připojen sběrač "AVIII" s dílčími sběrači "AVIIIa" - "AVIIIe" přivádějící odpadní vody z ulic Veselé, Hálkovy, Rozsypalovy a Šimonkovy.

Kanalizační sběrač "A" končí s poslední zástavbou ulice Pokorného, přičemž část levostranné zástavby je odkanalizována sběračem "AIX". Posledním významným kanalizačním sběračem je sběrač "P" s dílčími větvemi "P1" - "P4", který odvádí odpadní vody z celé dolní části ulice Pokorného s napojením do sběrače "AV" a následně do "A".