Kanalizace Hrochův Týnec

Tabulka Základních údajů

Počet obyvatel obce (r.1997) 1.838
Počet obyvatel připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 815
Délka kanalizační sítě VAK Chrudim a.s. 3.269 m
Počet kanalizačních přípojek připojených na kanalizaci VAK Chrudim a.s. 233 ks
Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod (r.1999) 66.400 m3

Popis kanalizační sítě

Na převážné části obce je zřízena systematická jednotná kanalizační síť ve správě a vlastnictví jak VAK Chrudim tak i Obce Hrochův Týnec s kmenovou stokou "A" DN 800 a DN 1000, procházející ulicemi Nádražní a Školní a vyústěná do Novohradky pod jezem u Stíčan. Do této stoky jsou současně napojeny i ulice Riegrova, Na Hlásce a část Smetanovy, dále přivaděč od Lateru a část odpadních vod ze Stíčan. Další významnou stokou ve správě VAK je pravobřežní stoka "C", která odvádí odpadní vody z lokalit ulic Čechova a Poborská a návazně i z části ulice Smetanovy a Vaňkovy.

V prostoru vyústění kmenové stoky "A" je zároveň počítáno s umístěním centrální společné ČOV pro obce Hrochův Týnec a Stíčany. Vzhledem k poměrně nízkým hodnotám znečištění odpadních vod byla nebyla dosud výstavba centrální ČOV realizována. Se zpřísněním přípustných hodnot odpadních vod vypouštěných do vodních toků je v současnosti výstavba ČOV opět aktuální.